גידול בתקציבי החינוך והרווחה בתקציב העירייה לשנת 2007

citybudget