חוקים ותקנות

חוק התכנון והבנייה

הקלות לתוכניות

לצד הליך תכנון ואישור תוכניות בחוק התכנון והבניה קיימות הקלות בתוכניות אותן ניתן לקבל בהליך תכנוני מפורט, לרבות גובה המבנים, הוספת מרפסת ומעלית. כל אלו מקובצים במסמך "תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב- 2002" לחצו על הכותרת למסמך תקנות התכנון והבניה 2002.

חוקי עזר ת"א – יפו

פקודת העיריות