פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 7.6.09

הנושאים שנידונו בישיבה: תכנית בינוי ופיתוח לשצ"פ ג'3 גני שרונה – בקשה לדיון חוזר שהוגש ע"י חבר המועצה אהרון מדואל, תא/3390 – סמינר הקיבוצים – בקשה לדיון חוזר שהוגש ע"י חבר המועצה אהרון מדואל, תא/3846 מסלנט 20 – בקשה לדיון חוזר שהוגש ע"י חבר מועצה יואב גולדרינג.

פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 7.6.09

הוספת תגובה: